MY PEACE YOGA

– Body Mind and Soul –

Located in Bangkok THAILAND, My Peace Yoga offers you a various yoga classes, workshops and 200 Hour Mindfulness Yoga Teacher Training teaching by experienced and professional yoga teachers team. The course is certified by World Yoga Alliance® So once the training is completed, all graduates will be registered as “Certified Yoga Teacher (CYT)” with WYA.

Feel free to come and explore your yoga journey at My Peace Yoga!

โยคะเพื่อพัฒนากายและใจ นำสอนโดยครูโน้ต นำเสนอแก่นของโยคะตามตำราและพัฒนาเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยมีการสอนคลาสทั่วไปและอบรมการเป็นผู้นำสอนโยคะ และได้รับใบประกาศจาก World Yoga Alliance India

My Peace Yoga bangkok thailand
WYA Certified Yoga Schools

Contact


Website: CLICK HERE

Email: mypeaceyoga@gmail.com
Call: +6683 954 6886

Facebook: CLICK HERE
Instagram: mypeaceyoga

🌏 Location

46/256 ซอยนวลจันทร์ 29 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
Thailand

📙 PROGRAM

Mindfulness Teacher Training
Level 1 (200 Hours)

หลักสูตรอบรมโยคะ การเป็นครูโยคะ
ในแนวทาง Mindfulness Yoga
รับรองโดย World Yoga Alliance (India)

สำหรับทุกท่านที่สนใจศาสตร์โยคะอย่างลึกซึ้ง
เพื่อเป็นผู้นำสอนหรือเพื่อนำไปเผยแผ่ต่อผู้คนอื่น
และสามารถนำไปพัฒนากายและจิตต่อตนเอง
ได้เป็นอย่างดี

การสอนอิงแนวทางตามตำราดั้งเดิมและ
Concept ของ My Peace Yoga
เน้นความเข้าใจ ปรัชญาโยคะ ปรัชญาธรรมะ
ระบบร่างกาย กายวิภาค
ทิศและอิริยาบถของอาสนะ
การปรับท่าและอุปกรณ์ ปราณายมะ กริยา
การนำสอน การจัดคลาส การเรียงร้อยอาสนะ
การนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพและเพื่อจิตสาธารณะ
พร้อมทั้งการเข้าใจเรื่องกายและจิตขณะฝึก

นำทีมโดย
ครูกวี สถาบันโยคะวิชาการ
ครูโอ๋ Yoga Cartoon
ครูโน้ต My Peace Yoga
ครูดาว Prenatal Yoga
ครูแนน Kids Yoga

Course Teacher

WYA my peace yoga bangkok Mr. Worapoj Maniam (Kru Note)
WYA Teacher ID: 1002

แนะนำครูผู้สอนในสตูดิโอ My Peace Yoga

– ครูโน๊ต (Kru Note) –

การฝึกไม่ได้เป็นประโยชน์ทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการปรับสมดุลจิตใจ และปรับอารมณ์ของผู้ฝึก
ครูโน๊ตจึงให้ความสำคัญกับการฝึกท่า หรืออาสนะต่างๆ
ตามศาสตร์ของ Mindfulness Yoga เชื่อว่ากายและจิตสัมพันธ์กัน
โดยการฝึกจะใช้ท่า หรืออาสนะตามตำรา หฐ หรือตำราโยคะดั้งเดิม ผสมกับอาสนะประยุกต์
ซึ่งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาสมดุล และพัฒนาสมาธิ

ครูโน๊ตสอนในแนวทาง Mindfulness Vinyasa

คลาสที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เป็นชุดอาสนะหรือท่าที่มีการเคลื่อนไหวช้าๆ อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการกำหนดลมหายใจอย่างเป็นระบบ ทุกการเคลื่อนไหวจากท่าหนึ่ง ไปสู่อีกท่าหนึ่งและสอดประสานด้วยลมหายใจ (Moving Mediation) และมีการกลับมาทำซ้ำ (Ladder Flow) เพื่อช่วยให้เปิดกล้ามเนื้อให้ลึกขึ้น พร้อมช่วยเสริมสร้างทั้งความแข็งแรง และความนุ่มนวลไปในคราวเดียวกัน ทั้งยังช่วยลดความเครียด ฝึกจิตใจให้สงบ มั่นคง และแน่วแน่ ช่วยให้เกิดสมาธิ